Du kan ringe anonymt på

Bo og træningstilbud

§107

Bo og træningsophold

Tilbuddet er et bo og træningsophold, for dig som beboere som har behov for et midlertidigt bo og træningsophold, efter endt ophold efter §110, hvor der er fundet flere arbejdspunkter som skal arbejdes med inden evt. egen bolig.
Formålet er træning af praktiske og sociale kompetencer med udgangspunkt i dine og din hjemkommunens mål med tilbuddet.
Nørbygård tilbyder indsatser af såvel socialfaglig, sundhedsfaglig og pædagogisk karakter. Vi har erfaring med at du som har levet i udsathed og evt. misbrug kan have psykiske problemstillinger. Derfor har Nørbygård tilknyttet en psykiatrisk konsulent til udredning og behandling af psykiske lidelser, hvis det vurderes nødvendigt.
Der er tale om et sammensat tilbud, og det er en samlet pakke som ikke kan fravælges.

Det er Nørbygårds §107 tilbuds mål at arbejde ud fra den stillede opgave fra dig som borger og din handle kommune. Med afsæt i kommunens handleplan udarbejdes en individuel opholdsplan for dig som beboer. Under opholdet har du kontakt til en til to kontaktpersoner, som yder samtaler, støtte om omsorg i personlige problemstillinger. Nørbygård prioriterer en aktiv og meningsfyldt hverdag for dig som beboer, ligesom vi arbejder med motivation til at lave forandringer og træffe personlige valg, der kan forbedre din hverdag.

Bo og træningstilbud, jf. Servicelovens §107, tilbud om midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Tilbuddet er rette mod personer som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

Vi har en målsætning om at alle beboere skal:

– Ydes omsorg og socialpædagogisk støtte. Der arbejdes i det daglige med udgangspunkt i motivationsteorier, kombineret med adfærds- og botræning. Der er fokus på dine ressourcer og udviklingspunkter i forhold til samarbejde med andre, rummelighed, fællesskab og samspil med de øvrige i bo afdelingen.

– Tilbydes en helhedsorienteret udredning og afklaring af sociale og personlige problemstillinger. Der arbejdes i det daglige med motivation, observation, samtaler og undervisning med henblik på at skabe en helhedsorienteret indsigt. I denne proces inddrages fokuspunkter/arbejdspunkter fra visiterende myndighed.

-Ydes sundhedsfremmende tilbud. Der tilbydes i forbindelse med opholdet fokus på struktureret og sund levevis, herunder sund kost, forebyggelse af stress og regelmæssigmotion. Der er ligeledes fokus på sundhedsfremmende aktiviteter under opholdet med henblik på at fremme den psykiske balance og trivsel. Der rådes over motionsrum, der er tilbud om svømning og mulighed for cykel og gåture i naturskønne omgivelse. Nørbygård tilbyder øreakupunktur efter NADA modellen og en sundhedsfaglig og medicinsk afklaring ved sygeplejerske. Der er ligeledes tilbud om psykiatrisk konsultation efter behov.

-Tilbydes træning i almindelig daglig livsførelse – bo træning herunder aktiviteter som på sigt kan fremme den enkeltes muligheder på arbejdsmarkedet såvel som i egen bolig og i sociale sammenhænge. Der tilbydes praktiske aktiviteter som foregår i mindre og overskuelige arbejdsfællesskaber, hvor der er fokus på den enkeltes ressourcer.

Scroll to Top

Du kan ringe anonymt på