Du kan ringe anonymt på

Ledige stillinger hos Nørbygård

Vi har pt. 1 ledig stilling!

Læs mere nedenunder, og find ud af om det er noget for dig

Nørbygård søger alkoholbehandler

Efter 10 år har en af vores alkoholbehandlere valgt at gå på efterløn. Nørbygårdcentret i Hanstholm søger
derfor en alkoholbehandler, 37 timer ugentligt fra 1. marts 2024 eller snarest derefter.

Om arbejdspladsen

Nørbygård tilbyder et specialiseret døgnbehandlingstilbud målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer, jf. Sundhedslovens §141.

Nørbygårdcentret består også af et forsorgshjemstilbud til mennesker med særlige sociale problemer, herunder hjemløshed, funktionel hjemløshed, misbrug af rusmidler, fysiske og psykiske problemer og deraf manglende trivsel, jf. Servicelovens §110.

Vores ønsker for faglige- og personlige kompetencer hos medarbejderen

En fleksibel medarbejder, som ved behov også kan se sig selv varetage opgaver på Nørbygård forsorgshjem.

Vi tilbyder dig:

Nørbygårds væsentligste ressource er et engageret og kompetent tværfagligt medarbejder-team, hvor humor og interesse i hinanden fremmer opgaveløsningen.

Vi har fokus på at levere og udvikle en høj kvalitet i vores behandlingstilbud.
Vi prioriterer efteruddannelse og supervision og er optaget af at udvikle vores bo- og behandlingstilbud. Vi kan tilbyde et udviklende arbejdsmiljø, hvor der arbejdes i teams.

Nørbygårds behandlingskoncept tager udgangspunkt i en kognitiv referenceramme, med afsæt i CENAPS- modellen for tilbagefaldsforebyggelse, problemløsende gruppeterapi samt tilbagefaldsforebyggende terapi. Der inddrages ligeledes elementer af Compassion Fokuseret Terapi (CFT).
Der er i behandlingskonceptet indlagt undervisning og workshops. Der tilbydes sideløbende individuelle samtaleforløb og parsamtaler.

Arbejdssted

Arbejdssted

Som medarbejder på Nørbygård skal du forvente, at der i mindre omfang kan være tale om skiftende arbejdstider herunder weekendarbejde.
Nørbygård er en selvejende institution tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde.

Sidste frist for ansøgning er: senest søndag den 21. januar 2024. via. Link søg stillingen
Ansættelsessamtaler: forventes gennemført den 23. januar 2024

Kontakt ved spørgsmål: til centerleder Lene Drejer tlf 73702576 og på: www.noerbygaardcentret.dk Se stillingsbeskrivelse på hjemmesiden under om Nørbygård/- ledige stillinger.

Stillingsbeskrivelse for alkoholbehandlere ved Nørbygård døgn- alkoholbehandlingscenter.

Stillingen som alkoholbehandler omfatter opgaver med behandling af personer, der er af-hængige af alkohol og andre stemningsændrende stoffer, efterbehandling samt tilbud til pårørende. Alkoholbehandlingen henhører under Sundhedslovens § 141.

Med udgangspunkt i godkendte mål for Nørbygård forsorgshjem og alkoholbehand-lingscenter skal følgende behandlingsopgaver nævnes:

Der arbejdes ud fra CENAP- modellen, som er en kognitiv model med tilbagefaldsforebyg-gelse, problemløsende gruppeterapi og undervisning. Der inddrages ligeledes elementer af Compassion Fokuseret Terapi (CFT).

Behandlingsarbejdet er såvel gruppeorienteret som individuelorienteret. Alkoholbehandleren skal være kontaktperson/individuel behandler for 2-4 beboere.

Alkoholbehandleren skal med udgangspunkt i Nørbygårds behandlingskoncept udarbejde individuelle og helhedsorienterede behandlingsplaner.

Alkoholbehandleren skal have gode It- kompetencer. Medarbejderen skal i skrift og tale kunne beskrive og dokumentere observationer og vurderinger i journal system (Sensum).

Alkoholbehandleren skal deltage i afvikling af ugentlige teammøder, hvor der i et samar-bejde med tværfaglige kollegaer gøres status over den enkelte beboers hidtidige behand-lingsforløb samt drøftes og planlægges øvrige behandlingstiltag.

Alkoholbehandleren skal bidrage med et højt informationsniveau i forhold til eksterne samarbejdspartnere, herunder inddragelse af relevante eksterne samarbejdspartnere un-der opholdet og ved udarbejdelse af helhedsorienterede handleplaner – plan ved udskri-velse. Alkoholbehandleren skal indkalde og deltage aktivt i afvikling af mødevirksomhed herun-der udarbejde dagsorden og skrive referat fra div statusmøder o. lign.

Alkoholbehandleren skal med udgangspunkt i sine personlige og faglige kompetencer bi-drage til planlægning og afvikling af undervisningsprogram, som blandt andet omfatter undervisning i afhængighed, erkendelse og accept, tilbagefaldsforebyggelse, kortlægning af højrisiko situationer m.v.

Alkoholbehandleren skal efter grundig oplæring kunne håndtere sundhedsfaglige opga-ver. Beboere i Modtagelsen – beboere i rus, herunder følge og handle efter Nørbygårds sundhedsfaglige instrukser.

Alkoholbehandleren skal i arbejdet anlægge et børne- og familieperspektiv, da alle i fami-lien påvirkes af alkoholmisbruget. En del af Nørbygårds brugere har behov for parsamta-ler og familiesamtaler.

Alkoholbehandleren skal bidrage til afvikling af familiekurser, hvor der bl.a. undervises i medafhængighed og i hvorledes familiemønstret påvirkes af alkoholmisbruget, herunder også børnenes rolle.

Alkoholbehandleren skal bidrage til afvikling af Nørbygårds efterbehandlingstilbud, her-under efterbehandlings- og pårørendedage, som foregår på lørdage.

Alkoholbehandleren skal deltage aktivt i at fortælle og motivere beboerne til, at gøre brug af Nørbygård foreningen ”et ædru netværk” herunder kan der i tjenestetidsplanen fore-komme enkelte sociale aftner i lokalgrupperne.

Alkoholbehandleren skal deltage i supervision og anden relevant efteruddannelse såvel internt som eksternt.

Alkoholbehandleren skal i samarbejde med øvrige kollegaer og faggrupper deltage i fort-sat udvikling af centrets tilbud. Alkoholbehandleren skal deltage i afvikling af arbejdstidsplanen, herunder et mindre om-fang af aftenvagter med rådighedsvagt til næste dags morgen samt enkelte weekend vag-ter indlagt i tjenestetidsplanen. Ved lav belægning i alkoholbehandlingen kan der forekomme arbejdsopgaver i forsorgs-hjems tilbuddet.

Nærmeste overordnede er Nørbygårds centerleder, hvorfor kommende kollega er ansvarlig for at informerer centerleder om væsentlige afvigelser fra ovenstående stillings-beskrivelse.

Lene Drejer
Centerleder

Scroll to Top

Du kan ringe anonymt på