Metoder i alkoholbehandlingen - Nørbygård

Metoder i alkoholbehandlingen

Sociale, pædagogiske og/eller sundhedsfaglige metode nr. 1

NAVN PÅ SOCIALFAGLIG METODE Alkoholbehandling SUL § 141 – Kognitiv misbrugsbehandling med dobbelt fokus (afhængighed og personlighedsforstyrrelse)
KORT BESKRIVELSE AF DEN SOCIALFAGLIGE METODE Nørbygård Alkoholbehandlingscenter tilbyder behandling af afhængighed af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer med henblik på et rusfrit liv. I behandlingen er der et dobbelt fokus på afhængighed og personlighedsforstyrrelse og andre psykiske problemstillinger. Behandlingen er baseret på indlæring af tilbagefaldsforebyggelse og har bl.a. udgangspunkt i metoder udviklet af psykolog Terence T. Gorski. Derudover arbejdes der eklektisk med andre metoder til behandling af rusmiddelafhængighed. (Kognitivt, psykodynamisk og systemisk)
METODENS REDSKABER Gruppeterapi, Individuelle samtaler/terapi, undervisning med workshops, sundhedsfremme samt introduktion til interne og eksterne selvhjælpsgrupper. Problemløsende gruppeterapi. Systematisk problemorienteret gruppeterapi. Tilbagefaldsforebyggende rådgivning med håndtering af højrisikosituationer. Håndtering af benægtelse. Psykoedukation og undervisning i afhængighedsrelaterede temaer. Udredning ved lægekonsulent. Sundhedsfremmende aktiviteter, herunder kognitiv baseret Mindfullness. Introduktion til selvhjælpsgrupper. Supervision.
METODENS SYSTEMATIK Afhængighedens skadevirkninger og konsekvenser fysisk, psykisk og socialt. Erkendelse, accept og motivation for forandring. Tilbagefaldsprocessen med fokus på tanker, holdninger og handlinger. Kortlægning og håndtering af højrisikosituationer. Afhængighedens påvirkning af børn, familie og netværk. Selvhjælpsgrupper. Helbredelsesaktiviteter. Efterbehandling. Plan for tilværelsen efter behandling.
HVORDAN FASTSÆTTES MÅL OG DELMÅL FOR INDSATSEN? Ved indskrivning udarbejdes der på baggrund af visitationsoplysninger og en individuel screening og en personlig behandlingsplan med angivelse af, hvilke problemstillinger, mål og delmål der individuelt skal arbejdes med samt hvilke tiltag, der skal iværksættes for at nå mål og delmål.
METODENS EFFEKT Metoderne Problemløsende gruppeterapi (PSGT),Tilbagefaldsforebyggende rådgivning (RPC) og Benægtelse (DMC) er baseret på CENAPS modellen og udviklet af psykologen, Terence T. Gorski m.fl. Andre anvendte kognitive modeller er udviklet af professor i psykiatri, Aaron T. Beck m.fl. De anvendte metoder hviler på et videnskabeligt grundlag, der hver for sig er dokumenteret og publiceret i omfangsrig engelsk og dansk faglitteratur.

Sociale, pædagogiske og/eller sundhedsfaglige metode nr. 2

NAVN PÅ SOCIALFAGLIG METODE Alkoholbehandling SUL § 141 -Udredning og behandlingsplanlægning
KORT BESKRIVELSE AF DEN SOCIALFAGLIGE METODE For at kunne afdække beboerens behandlingsbehov kræves der en grundig udredning. Dette sker på baggrund af de fremsendte visitationsoplysninger samt ved hjælp af en personlig screening. Her kortlægges klientens psykiske, fysiske, sociale, familie, forsørgelses- og misbrugsmæssige status. På baggrund af samtale herom udarbejdes en individuel behandlingsplan.
METODENS REDSKABER Screeningen består af en række spørgsmål som beboeren besvarer skriftligt. Screeningen tager udgangspunkt i Cenaps metoder, som er udviklet i USA af psykolog Terence T. Gorski.
METODENS SYSTEMATIK Screeningen sker umiddelbart efter indskrivning i alkoholbehandling, og forventes afsluttet inden for de første 2 uger af behandlingsopholdet. Klienten introduceres i forbindelse med arbejdet med den personlige screening desuden i den daglige morgenrunde, undervisning, motion og daglige rutiner i bogruppe. Der evalueres løbende på udbyttet af den personlige behandlingsplan via samtaler med personlig rådgiver og afholdelse af statusmøder med samarbejdspartnere.
HVORDAN FASTSÆTTES MÅL OG DELMÅL FOR INDSATSEN? Sammen med beboeren fastsættes mål og indhold i behandlingsplanen. Behandlingsplanen vurderes og justeres i forbindelse med afholdelse af statusmøder, hvor beboer, samarbejdspartnere og personlig rådgiver fra behandlerteamet deltager. Der tilbydes som minimum 2 statusmøder i forbindelse med en døgnbehandling.
METODENS EFFEKT Sundhedsstyrelsens publikation af 2008: “Kvalitet i alkoholbehandlingen” anbefaler, at der foretages en grundig udredning forud for visitation til de forskellige behandlingstilbud. Som tillæg til de fremsendte visitationsoplysninger benytter vi en personlig screening til brug for behandlingsplanlægning.Den personlige screening tager udgangspunkt i Cenaps modellen, som er udviklet i USA af psykologen Terence T. Gorski. Cenaps modellen hviler på et anerkendt videnskabeligt grundlag.

Sociale, pædagogiske og/eller sundhedsfaglige metode nr. 3

NAVN PÅ SOCIALFAGLIG METODE Alkoholbehandling SUL § 141 – Individuelle samtaler.
KORT BESKRIVELSE AF DEN SOCIALFAGLIGE METODE Løbende samtaler i forhold til alkoholmisbrugerens individuelle behandlingsplan, problemstillinger og arbejde med individuelle opgaver og udviklingspunkter udarbejdet i relation til behandlingsplanen. Specifik hjælp i forhold til problemforståelse/afdækning og aftaler om adfærdsændringer evt. i forbindelse med særlig individuelle behandlingstiltag, hvor der aftales opgaver.
METODENS REDSKABER Strukturerede, terapeutiske samtaler. Der deltager en personlig rådgiver, som oftest kontaktpersonen samt beboeren. Behandlerne har flere efteruddannelsesforløb, hvor referencerammen kan være f.eks. kognitiv, systemisk eller psykodynamisk.
METODENS SYSTEMATIK Der tilbydes løbende individuelle samtaler omkring beboerens trivsel, fremskridt og evt. barrierer for personlig vækst i forhold og udbytte af behandlingen. Individuelle samtaler mellem kontaktperson og beboer tilbydes minimum med 1 session hver 14 dag, men vil efter aftale kunne tilbydes i op til 2 ugentlige sessioner efter behov og nærmere aftale.
HVORDAN FASTSÆTTES MÅL OG DELMÅL FOR INDSATSEN? Vi arbejder ud fra et mål om at beboeren bliver i stand til at leve et liv med personlig vækst uden brug af alkohol og andre stemningsændrende stoffer. Vi arbejder med et anerkendende menneskesyn, hvor vi tager udgangspunkt i at alle mennesker er unikke og har iboende ressourcer. Vi arbejder med en tilgang, hvor den enkelte er i stand til at formulere personlige mål og mening med sit liv. Vi arbejder med en konstruktiv fremadrettet problemløsning gennem dialog og sokratiske spørgsmål.
METODENS EFFEKT Ifølge MTV-rapport 2006 er der evidens for, at metoder indenfor den kognitive referenceramme med motivation og anerkendelse er virksomme ved samtaler med misbrugere. Evidensstudier støtter dette: Motivationssamtalen (Rollnick, Stephen, 1991)

Sociale, pædagogiske og/eller sundhedsfaglige metode nr. 4

NAVN PÅ SOCIALFAGLIG METODE Alkoholbehandling SUL § 141 – Par og familiesamtaler
KORT BESKRIVELSE AF DEN SOCIALFAGLIGE METODE Ved disse samtaler inddrages hele familien eller parret alene. Formålet med samtalerne er at afdække uhensigtsmæssige relationer opstået i forbindelse med alkoholmisbruget og sammen med familien/parret udarbejde nye handlestrategier for et mere velfungerende samvær.
METODENS REDSKABER Strukturerede, terapeutiske samtaler. Der deltager en behandler samt familien/et par. Behandlerne har flere efteruddannelsesforløb, hvor referencerammen kan være kognitiv, systemisk eller psykodynamisk
METODENS SYSTEMATIK Der aftales individuelle forløb med familien/parret. I forlængelse af en visitationssamtale, kan der tilbydes 3 parsamtaler.
HVORDAN FASTSÆTTES MÅL OG DELMÅL FOR INDSATSEN? Målet med samtalerne aftales individuelt med familien /parret.
METODENS EFFEKT Jf. Sundhedsstyrelsens MTV rapport 2006, er der evidens for, at inddragelse af familien i behandlingen er virksom. Sundhedsstyrelsen anbefaler inddragelse af partner og børn i alkoholbehandling (SSTR: 2009,Metoder i familieorienteret alkoholbehandling)

Sociale, pædagogiske og/eller sundhedsfaglige metode nr. 5

NAVN PÅ SOCIALFAGLIG METODE Alkoholbehandling SUL § 141 – Efterbehandling.
KORT BESKRIVELSE AF DEN SOCIALFAGLIGE METODE Efter endt døgnbehandling tilbydes efterbehandling i ½ år. Den afhængige opfordres til at deltage i månedlige efterbehandlingslørdage, hvor der udbydes efterbehandlingsgrupper for tidligere beboere. Der tilbydes desuden 2 individuelle samtaler efter endt døgnbehandling.
METODENS REDSKABER Gruppeorienteret metode, der organiseres som selvstyrende grupper, med mulighed for, at der kan deltage en personlig rådgiver. I grupperne arbejdes der med temaer og problemstillinger som har betydning for den enkeltes trivsel og forebyggelse af tilbagefald.
METODENS SYSTEMATIK De afhængige har mulighed for at deltage i mdl. efterbehandlingsgrupper i ½ år efter afslutning af primærbehandling. Gennem erfaringsudveksling, støtte, og fastholde gruppemedlemmerne i helbredelsesaktiviteter, egne ressourcer og personlig vækst.
HVORDAN FASTSÆTTES MÅL OG DELMÅL FOR INDSATSEN? Vi arbejder med en målsætning om at beboeren bliver i stand til at leve et liv uden brug af alkohol og andre stemningsændrende stoffer. Sammen med ligestillede fastholdes en proces, hvor den enkelte får rettet blikket mod sig selv, egne behov, følelser og ressourcer i de udfordringer der følger i den tidlige helbredelse.
METODENS EFFEKT Jf. Sundhedsstyrelsens MTV rapport 2006, er der nogen dokumentation for effekt af efterbehandling efter endt døgnbehandling.

Sociale, pædagogiske og/eller sundhedsfaglige metode nr. 6

NAVN PÅ SOCIALFAGLIG METODE Alkoholbehandling SUL § 141 – Familiekursus og pårørendegrupper.
KORT BESKRIVELSE AF DEN SOCIALFAGLIGE METODE De pårørende inviteres til at deltage i et familiekursus i forbindelse at den afhængige er i døgnbehandling. De tilbydes herefter at deltage i pårørende gruppe, der mødes på månedlige efterbehandlingslørdage
METODENS REDSKABER På familiekursus undervises der i temaer som medafhængighed, roller og forandringer. Pårørende indtroduceres til andre pårørende med opfordring til at deltage i pårørende grupper. Pårørende grupper udbydes som gruppeorienteret metode, hvor der deltager en behandler. Der arbejdes med temaer som medafhængighed, roller og forandringer og personlig vækst. Behandlerne har flere efteruddannelsesforløb, hvor referencerammen kan være kognitiv, systemisk eller psykodynamisk
METODENS SYSTEMATIK De pårørende tilbydes deltagelse i familiekursus, familiesamtaler, parsamtaler og deltagelse i pårørende grupper . Der er mulighed for at deltage i mdl. pårørendegruppe ½ år efter afslutning af primærbehandling. Gennem erfaringsudveksling støttes gruppemedlemmerne i egne ressourcer og personlig vækst.
HVORDAN FASTSÆTTES MÅL OG DELMÅL FOR INDSATSEN? Vi arbejder med en målsætning om, at de enkelte familiemedlemmer skal gøre sig fri af misbrugets konsekvenser og de begrænsninger misbruget har haft for den personlige livsudfoldelse. Sammen med de pårørende sættes en proces i gang, hvor den enkelte får rettet blikket mod sig selv, egne behov, følelser og ressourcer.
METODENS EFFEKT Jf. Sundhedsstyrelsens MTV rapport 2006, er der evidens for, at inddragelse af familien i behandlingen er virksom. Sundhedsstyrelsen anbefaler inddragelse af partner og børn i alkoholbehandling (SSTR: 2009, Metoder i familieorienteret alkoholbehandling)

Sociale, pædagogiske og/eller sundhedsfaglige metode nr. 7

NAVN PÅ SOCIALFAGLIG METODE Alkoholbehandling SUL § 141 – Psykologisk personlighedstest med MCMI-III.
KORT BESKRIVELSE AF DEN SOCIALFAGLIGE METODE For at afdække beboerens behandlingsbehov kræves en grundig udredning. Vi tilbyder en psykologisk personlighedstest MCMI-III foretaget ved en autoriseret psykolog. Testen anvendes både til screening og diagnosticering og til planlægning af et individuelt behandlingsforløb og til evaluering af disse. Personlighedstesten indgår i det videre behandlingsarbejde, herunder udarbejdelse af en individuel behandlingsplan. MCMI-III måler personlighedsmønstre og kliniske syndromer og kan dermed afdække en persons vanskeligheder med at magte sit liv alene og sammen med andre. Endvidere kan testens resultater anvendes til at opstille retningslinjer for en mere hensigtsmæssig adfærdsstrategi. Eksempelvis kan testen være med til at afdække, hvilken funktion alkohol har for en given person og dermed bruges til at udpege højrisikosituationer og håndteringsstrategier for pågældende.
METODENS REDSKABER MCMI-III (Millon Clinical Multiaxial Inventory, 3 udg.) er en personlighedstest udviklet af Dr. Theodore Millon. Testen bygger på Millons teori om personlighed og psykopatologi og er blandt de mest anerkendte i Danmark og udlandet.
METODENS SYSTEMATIK Personlighedstest med MCMI-III tilbydes umiddelbart efter indskrivning i alkoholbehandlingen og forventes afsluttet indenfor de første to uger i behandlingsopholdet. Personlighedstesten introduceres af en autoriseret psykolog og består af 175 udsagn, som klienten skal afgøre er rigtige eller forkerte. Testen udfyldes som et individuelt arbejde, hvorefter psykologen gør testen op og foretager den videre analyse. Den personlige behandlingsplan evalueres løbende via samtaler med personlig rådgiver, afvikling af teammøder og afvikling af statusmøder med samarbejdspartnere.
HVORDAN FASTSÆTTES MÅL OG DELMÅL FOR INDSATSEN? Resultaterne af personlighedstesten indgår i arbejdet sammen med beboeren om at fastsætte mål og indhold i behandlingsplanen. Behandlingsplanen vurderes og justeres i forbindelse med afholdelse af statusmøder, hvor beboer, samarbejdspartnere og personlig rådgiver fra behandlerteamet deltager. Vi arbejder med udgangspunkt i den enkeltes personlige mål.
METODENS EFFEKT Sundhedsstyrelsens publikation af 2008: ”Kvalitet i alkoholbehandling” anbefaler, at der foretages en grundig udredning forud for iværksættelse af en behandlingsplan og der er fokus på personlighedsforstyrrelser. MCMI-III personlighedstest bygger på Millons teori om personlighed og psykopatologi og er blandt de mest anerkendte i Danmark og udlandet.