Tilbagefaldsbehandling - Nørbygård

Tilbagefaldsbehandling

Nørbygårds specialiserede tilbagefaldsbehandling

Nørbygård Alkoholbehandlingscenter arbejder med udgangspunkt i GORSKI – CENAPS modellens Tilbagefaldsforebyggende terapi i vort specialiserede tilbagefalds-behandlingstilbud. Tilbagefaldsbehandlingen er specifikt målrettet personer, der tidligere har gennemført et primært behandlingstilbud i form af døgnbehandling eller ambulant tilbud.

Målgruppen

Målgruppen er personer, der tidligere har gennemført et primært behandlingsforløb, uanset hvor, og som oplever problemer, der medfører tilbagefald til brug af rusmidler.

Nørbygårds tilgang til målgruppen

Med udgangspunkt i den nyeste viden på området og flere års erfaring med behandling af denne målgruppe, har vi på Nørbygård følgende tilgang til behandlingen.

Behandlingen er individuel med undervisning / opsamling i gruppe og følger to spor:

          • Behandlingen
          • Socialfaglige problemstillinger.

Ved indskrivningen tilknyttes borgeren en primær behandler.

Behandlingen indledes med en grundig screening, vurdering og behandlingsplanlægning. Behandlingen har dobbelt fokus på misbrug og specifikke psykiske problemstillinger. Der tilbydes derfor en psykologisk personlighedstest, med henblik på afdækning af personlighedstræk. Sådanne personlighedstræk, der forekommer i tillæg til afhængigheden, har tendens til at øge forekomsten af tilbagefald, idet disse problemer ofte legitimerer tilbagefald.

Den socialfaglige del indledes med en socialfaglig plan. Planen omfatter bolig, økonomi, arbejdsmarkedstilknytning og andre relevante socialfaglige problemstillinger, herunder akutte problemstillinger. Vi har erfaring for at akutte socialfaglige problemstillinger, kan blokere for engagement, fremskridt og behandlingsresultat.

Hent hele dokumentet HER

TILBUD OM 3 UGERS INTENSIV TILBAGEFALDS BEHANDLING PÅ NØRBYGÅRD

Jvf. Sundhedsloven § 141.

Et intensivt tilbagefalds behandlingsforløb på Nørbygård henvender sig til-personer, som har haft eller er i alvorlig risiko for tage et tilbagefald.

Målgruppe:
Behandlingstilbuddet er målrettet personer, der har været i primær eller specia-liseret tilbagefaldsbehandling på Nørbygård inden for det seneste år.

Tilbuddet henvender sig til personer som relativt kort efter udskrivelse fra Nør-bygård tager et eller flere tilbagefald. Forstået sådan, at Nørbygård har et indgå-ende kendsskab til personen fra tidligere ophold.

Personer som henvises til et intensivt behandlingsophold skal være abstinensfrie og stabiliseret. Der forventes yderligere, at personen fremstår uden akutte hel-bredsmæssige problemstillinger samt at evt. social faglige problemstillinger er afklaret.

Tidsramme:
Et intensivt tilbagefaldsforløb på Nørbygård er berammet til at tage 3 uger.
Personer som indskrives i et intensivt forløb forpligter sig til, at opholde sig på Nørbygård hele perioden. Det betyder, at der ikke er plads til hjemme weekender.
Det er vigtigt her, at understrege, at et intensivt 3 ugers tilbagefalds forebyggende behandlingsophold ikke kan sidestilles med et specialiseret tilbagefalds-behandlings tilbud på Nørbygård, som er væsentligt mere omfangsrigt og har en varighed af 12 uger.

Økonomi:
Takst kr. 1.891,- pr døgn. ( 21 døgn x 1.891,- = kr. 39.711).
Dette er inklusiv kost og logi.
Nørbygård tilbyder befordringsgodtgørelse til og fra Nørbygård.

Hent hele dokumentet HER

MINDFULNESS I NØRBYGÅRDS ALKOHOLBEHANDLING

Mindfulness baseret tilbagefaldsforebyggelse

Nørbygård alkoholbehandlingscenter har i januar 2016 udgivet en boks med 6 cd’er, indtalt af alkoholbehandler Ib Hjorth Jensen. Cd’erne indeholder MBRP programmets 8 sessioner. Udgivelsen skal sikre Nørbygårds brugere muligheden for fortsat anvendelse af MBRP programmet, efter afsluttet behandling på Nørbygård. En MBRP vejledning (instruktions/arbejdshæfte), tilpasset Nørbygårds metodegrundlag (CENAPS), er under udarbejdelse.

Hent hele dokumentet HER