Nørbygårds mål - Nørbygård

Nørbygårds mål

Forsorgshjem

Mål med botilbuddet:

At støtte den enkelte beboer i en helhedsorienteret afklaringsproces, med henblik på egen bolig og afklaring af eventuel støttebehov. Ligeledes at danne ramme for, at beboeren kan træffe personlige valg, med henblik på at nå sine personlige mål for den nærmeste fremtid. Herunder at opnå den størst mulige grad af inklusion/deltagelse/medbestemmelse, det være sig gældende i forhold til:

 • Sociale tilhørsforhold, personlig trivsel og hjælp til struktur i hverdagen
 • funktion på arbejdsmarkedet / beskæftigelsesmuligheder
 • selvforsørgelse, samt overblik over egen økonomi
 • helbredsmæssig stabilisering – fysisk, psykisk og socialt
 • håndtering/handlemuligheder af eventuelle problemer med misbrug/afhængighed
 • introduktion til ædru socialt netværk – Nørbygård foreningen
 • sociale tilhørsforhold, personlig trivsel og hjælp til struktur i hverdagen
 • samarbejde med hjemkommunen om iværksættelse af fremadrettet plan, der fremmer struktur og trivsel efter opholdet  

Alkoholbehandling

Nørbygård tilbyder alkoholbehandling mod afhængighed af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer. 

Mål med behandlingen:

 • at den afhængige bliver i stand til at få en indholdsrig og aktiv tilværelse uden brug af alkohol, hash, piller og andre stemningsændrende stoffer.
 • at den afhængige får indsigt i og redskaber til, at bedre egen sundhedstilstand.
 • at den afhængige opkvalificerer mulighederne for, at kunne fungere privat og på arbejdsmarkedet.
 • at den afhængige udskrives med en udskrivningsplan, som tilgodeser en socialfaglig indsats.
 • at den afhængiges pårørende bliver inddraget i behandlingen og får indsigt i misbrugets konsekvenser.

 

Efterbehandling på Nørbygård

Tiden efter udskrivning fra døgnbehandling er sårbar. Derfor tilbyder Nørbygård 26 ugers efterbehandling med opfølgning på deltagelse.

 

Mål for efterbehandlingen:

 • at den enkelte vedligeholder sin ædruelighed, helbredelsesplan og forebygger tilbagefald.
 • at støtte håndtering af personlige højrisikosituationer.
 • at støtte og motivere til et aktivt liv, hvor personlig vækst fremmes.
 • at medvirke til, at skabe og vedligeholde et ædru fællesskab.

 

Nørbygårds tilbud til pårørende

Nørbygård tilstræber en høj grad af pårørende inddragelse. De pårørende kan have brug for nye handlestrategier i forhold til, at frigøre sig fra misbrugets konsekvenser.

Pårørende inviteres til, at deltage i parsamtaler, familiekurser og pårørendegrupper på Nørbygårds efterbehandlingsdage.

 

Mål for pårørende tilbuddet:

 • at støtte de pårørende til indsigt i egen situation, for bedst muligt at kunne tage vare på egne behov.
 • at de pårørende oplever, at der bliver lyttet til deres oplevelser af situationen.
 • at de pårørende tilegner sig større viden og indsigt i afhængighed og medafhængighed.
 • at de pårørende tilegner sig nye handlestrategier.
 • at de pårørende møder andre pårørende med tilsvarende oplevelser og erfaringer. At de pårørende oplever, at de ikke er alene og, at det hjælper, at tale om misbruget.                                                           


Nørbygård, februar 2019.

Hent her